Výchovný poradce

Mgr. Dominika Holubová

Konzultační hodiny: pondělí 15.00 - 16.00 hodin ( nebo dle dohody)

Kabinet v pavilonu 2. stupně, 3. patro vedle učebny přírodopisu

Úkoly výchovného poradce

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje s logopedem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
 • pořádá schůzky žákovského parlamentu dle potřeby, nejméně 1 x za dva měsíce
 • koordinuje práci AP
 • koordinuje žáky s OMJ
 • aktivizuje a podporuje žáky k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management)
 • realizuje individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy
 • poskytuje aktuální odborné informace o trhu práce
 • organizuje informační, poradenské a vzdělávací akce k volbě povolání pro žáky i rodiče
 • během školního roku umožňuje získávat informace o SŠ a SOU – nástěnka, internetové stránky výchovné poradkyně