Základní škola Lada je dynamicky neustále se rozvíjející školou na sídlišti Lada, které se nachází mimo centrum města Česká Lípa. Ve škole jsou nové moderní učebny informatiky, fyziky, chemie, jazyková učebna a učebna polytechnické výchovy, interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. Žáci mohou navštěvovat dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. V současné době se ve škole nachází 19 tříd a jedna třída přípravná, školu navštěvuje 481 žáků. Škola je vyhledávána rodiči žáků nejen ze spádového obvodu, ale také z ostatních částí města a jeho okolních obcí.

Inovovaný školní vzdělávací program umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je do života. Prioritní je spolupráce s rodičovskou veřejností. Škola je rodičům otevřená (Rodiče vítání), nabízí nadstandartní služby a využívá pomoci a podpory rodičů žáků. Základem vzájemné komunikace je kvalitní informační systém.

Péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky, což se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Vzděláváme samozřejmě žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme zcela bezbariérový přístup do všech tříd a pavilónů školy. Žákům jsou k dispozici výchovná poradkyně s metodičkou prevence a asistenti pedagoga, škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě. Vedení školy se zaměřuj na prevenci sociálně patologických jevů. Za tímto účelem oslovujeme odborníky a organizujeme besedy a přednášky.

Jsme pověřenou školou a zajišťujeme jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem.

Jednou z priorit školy je zaměření na profesní orientaci a další studium jednotlivců. Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje zájem středních škol a učilišť o vycházející žáky a jejich úspěchy v dalším studiu.

Zakládáme si na vstřícném partnerském přístupu, otevřené komunikaci a systematické spolupráci se žáky a jejich rodiči.

S děním ve škole seznamují zájemce pravidelně aktualizované internetové stránky, instagramový profil a facebookové stránky. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče kromě třídních schůzek a konzultací také využíváním elektronických žákovských knížek a mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím e-mailových adres.

Žáci mohou své připomínky k chodu školy projednávat na setkáních žákovského parlamentu. Se školou úzce spolupracuje a podporuje ji Spolek přátel ZŠ Lada.

Od 3. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 8. ročníku rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého jazyka.  Od 6. ročníku mají žáci možnost vybrat si volitelné předměty, dle svých zájmů a schopností s přihlédnutím k volbě budoucího povolání.

Ve 2.-3. ročníku mohou žáci docházet na výuku plavání.

Čas před vyučováním i po něm tráví žáci nižších ročníků v nadstandardně vybavené školní družině. V době mimo vyučování poskytuje škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků, pořádaných přímo v areálu školy. Velkému zájmu děti se těší keramická dílna, vybavená elektrickým hrnčířským kruhem a pecí.

Škola pořádá mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patří bezesporu Školní akademie, k nejúspěšnějším akcím se řadí Vánoční a Jarní tvořivá dílna, Noc s Andersenem nebo turistický pochod.  Tradiční akcí je vyhlášování ceny Ladský borec a šikula, stejně tak jako soutěž v Ladském víceboji. Škola v průběhu roku organizuje sběrové akce, sportovní akce pro žáky, turnaje v různých sportech, ve florbalu, stolním tenisu, vybíjené a dalších, organizujeme sportovní olympiádu. Žáci každoročně vyjíždějí na ozdravné pobyty, na adaptační kurzy a lyžařské kurzy (žáci 3. - 9. ročníků), vodácké kurzy, zážitkové akce, výlety a exkurze. Pravidelně navštěvují divadelní a filmová představení. Pro budoucí prvňáčky je připravena Škola nanečisto. Velmi pěkně se rozvíjí spolupráce s mateřskou školou. Žáci prostřednictvím těchto akcí získávají silnější pouto ke škole a v pozdějších letech na ni rádi vzpomínají.