INFORMACE  O ZPRACOVÁNÍ A  OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů : 

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

Šluknovská 2904

47005 Česká Lípa

IČO: 482 830 70

e-mail:  info@zslada.cz

ID datové schránky : q43v4w4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

JUDr. Stanislav Cenek

e-mail: dpo@mucl.cz

            stanislav.cenek@gmail.com

ID datové schránky : bftxfxj

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. „subjekt údajů“); přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Škola jako správce osobních údajů  v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,  provedla  k 25. 5. 2018 důslednou kontrolu  všech osobních údajů, které zpracováváme. Osobní údaje zpracováváme z důvodu:

  • splnění právních povinností podle platné právní úpravy,
  • na základě uzavřených smluv, kde je naše škola smluvní stranou,
  • z důvodů oprávněného zájmu naší školy,
  • pro splnění povinností školy  ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
  • pro ochranu životně důležitých zájmů  Vašich dětí, subjektu údajů nebo jiných fyzických osob.

V jiných případech činíme tak výhradně s  písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů zákonných zástupců dětí, zaměstnanců školy a ostatních  fyzických osob jejichž osobní údaje zpracováváme.

Osobní údaje, které škola zpracovává  získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu. Poskytnuté údaje škola zpracovává především pro účely vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (např. údaje o průběhu vzdělávání žáků dle vyhlášky 364/2005 Sb., evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další) a zřizovateli – Město Česká Lípa. Ostatní osobní údaje – zaměstnanců školy, smluvních partnerů a třetích osob, škola zpracovává na základě splnění právní povinnosti,  uzavřené smlouvy, oprávněného zájmu a na základě písemného souhlasu subjektu údajů. Tyto osobní údaje škola předává v rozsahu plnění zákonných povinností (např. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví aj)

Škola jako správce osobních údajů má přijaty  organizační a technicko-bezpečnostní opatření, tak aby osobní údaje dětí, zákonných zástupců,  zaměstnanců školy  či třetích osob, důsledně  chránila a k této povinnosti přistupujeme s maximální odpovědností tak, aby byla soustavně zajištěna přesnost, bezpečnost, odolnost, integrita, férovost a transparentnost zpracování osobních údajů.

Osobní údaje škola zpracovává pouze k danému účelu a v nezbytném rozsahu.  Pokud se na zpracování výše uvedených osobních údajů podílejí další zpracovatelé – smluvní partneři školy, vybíráme si pouze ty partnery, kteří jsou schopni zajistit námi požadovaný vysoký standard ochrany osobních údajů. Neprovádíme profilování a ani automatizované zpracování osobních údajů.

Osobní údaje bez písemného souhlasu subjektů údajů předáváme pouze v rozsahu právní povinnosti a k plnění úkolů  školy, buď  ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. V případě, kdy zpracováváme přip. předáváme osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu školy činíme tak vždy výjimečně a na základě posouzení proporcionality a v případech, kdy oprávněný zájem školy významně převyšuje práva subjektu údajů plynoucí z daného účelu a kategorie  zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze po omezenou dobu, kdy tato doba je v případě souhlasu se zpracování omezena k splnění daného účelu a po dobu na kterou byl písemný souhlas vydán. V ostatních případech doba zpracování končí splněním účelu zpracování a/nebo z obecně platné právní úpravy – zákona  499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a z něj plynoucí Směrnice ředitele školy o spisové a archivní službě.

 Na webových stránkách školy www.zslada.cz v sekci GDPR naleznete tiskopisy k uplatnění Vaši práv jako subjektu údajů v rozsahu Nařízení GDPR.

V případě žádosti a uplatnění práv  podle článků 15 až 22 GDPR,  Vám budou informace o přijatých opatřeních poskytnuty bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž však Vás jako subjekt osobních údajů budeme písemně informovat, včetně důvodů prodloužení.

Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 GDPR a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 GDPR  škola poskytuje a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme jako správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost doložíme. Vezměte prosím na vědomí, že k uplatnění Vašeho práva písemně a nebo e-mailem má škola  právo vyžádat si Vaši identifikaci.

 Podrobné informace o Vašich právech, rozsahu zpracování apod., obdržíte na shora uvedených kontaktních adresách.

PhDr. Radek Častulík

ředitel školy