Samospráva

Školská rada:

volební řád školské rady platný od 21 .12. 2016

předsedkyně: Mgr. Pavlína Pavlíčková

členové:

 • zástupci za rodiče:
  • Martin Ponocný (místopředseda)
  • Ing. Petr Veselý
 • zástupci za zřizovatele:
  • Ing. Jitka Volfová (starostka města) 
  • Ing, Jaroslav Turnhöfer (místostarosta)
 • zástupci za školu:
  • Mgr. Zdeněk Choma

 

Žákovský parlament:

Termíny zasedání ve školním roce 2021 - 2022: 
 Podle domluvy a potřeby (v pátek  v učebně 8. A)

Schází se minimálně 4 x ročně dle potřeby.

Skládá se ze zástupců 2. – 9. tříd Základní školy Česká Lípa, Šluknovská 2904.

Poslání parlamentu: Žáci mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů.

Volby do parlamentu: Žáci si volí dva zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému. V případě zájmu jsou povoleni i tři zástupci třídy. Nemůže-li se zástupce zúčastnit, řádně se omluví, může za sebe poslat jiného zástupce.

 

Zásady parlamentu:

 1. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 3. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 4. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 5. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 7. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 8. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 9. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Zvolení členové parlamentu pro rok 2021/2022:

2. A   Jan Veselý, Izabela Plhalová, Ema Zelenková, Jakub Slavík

2. B  Kryštof Janák, Denis Kanský

3. A   Markéta Sochová, Ella Heřmanová

3. B   Eliška Bieglová, Tereza Majarová

4. A   Michal Kouřimský, Tereza Jungmanová

4. B    Matyáš Cagala, Matyáš Čepička, Nela Tryhubová

5. A    Kateřina Majarová, Jakub Veselý, Viktorie Bazalíková

5. B    Anna Luňáková

6. A    Andrea Nepomucká, Adéla Nastoupilová

6. B    Adam Lindner, Tadeáš Lorenc

7. A     Ema Šírlová, Kateřina Staňková

7. B     Jan Cagala, Karolína Šperlová, Martina Stedilová

8. A     Petr Coufal, Viktorie Jurkáčková

8. B    Natálie Grimová, Daniela Sedlická

9. A      Martin Ponocný, Slávek Bříza

9. B    Adéla Kalendová, Matyáš Komárek, Bao