Provozní řád školní jídelny

zveřejněno 19. 8. 2022

 • Vedoucí školní jídelny: Anna Janusová
 • Vedoucí kuchař: Karla Šrámková
 • Telefon: 736 483 068, 487 714 655
 • E-mail: jidelna@zslada.cz

 1. Zásady provozu školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 2. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucím kuchařkou podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Je sestavován obvykle na měsíc dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, případně na webu školy. Schvaluje ho ředitel školy.
 3. Provoz školní jídelny
 • Provozní doba: 6,30 – 15,00 hodin
 • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: 11,40 – 14,00 hodin
 • Výdejní doba pro cizí strávníky: 11,40 – 14,00 
 • Výdejní doba pro výdej do jídlonosičů: 11,25 – 11,40 hodin
 1. Dohled nad žáky vykonávají učitelé podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšen ve školní jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pracovníka a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 
 2. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje pomocná síla školní jídelny.
 3. Výše úhrad stravného stanoví vedoucí školní jídelny, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2., ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
 4. Stravné (výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 9. 2022)
 • žáci ve věku 6 – 10 let 30,- Kč
 • žáci ve věku 11 – 14 let 35,- Kč
 • žáci ve věku 15 – a více let 43,- Kč
 • zaměstnanci 43,- Kč (příspěvek FKSP 10,-Kč)
 • Cizí strávníci 72,-Kč
 • Cizí strávníci (soc.program) 71,-Kč
 • Žáci ZŠ Klíč 11 - 14 let 47,-Kč
 • Žáci ZŠ Klíč 15 a více let 55,-Kč
 • Studenti SŠ Klíč 55,-Kč
 • Zaměstnanci ZŠ,SŠ Klíč 72,-Kč
 1. Platba stravného
 • Placení se provádí bezhotovostně na účet školní jídelny 225754831/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu
 • Splatnost do 25. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy osobní číslo, která Vám přidělí vedoucí školní jídelny
 • Stravné se platí formou záloh (například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu)
 • Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.
 • Žáci ZŠ klíč, studenti SŠ Klíč platí zpětně za uplynulý měsíc na svých domovských školách.
 • Složenkou (jen výjimečně)
  • strávníci dostanou do 15.tého dne v měsíci složenku na následující měsíc. Ve složence jsou odečteny odhlášené obědy k datu vydání složenky. Při úhradě složenkou se platba na účtu školní jídelny objeví až za 3 dny, proto předkládejte ústřižek zaplacené složenky v kanceláři  ŠJ nejpozději den před začátkem měsíce.
 • Strávník, který včas nezaplatí, /nejpozději den před začátkem stravování/je z oběda automaticky odhlášen.
 1. Přihlášky ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí školní jídelny (na každý školní rok je nutné se vždy přihlásit znovu), popřípadě ji vyplní elektronicky na webu.
 2. Žáci a zaměstnanci školy mají nárok na jeden oběd denně za dotovanou cenu v případě, že se účastní vzdělávacího procesu.
 3. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jídlo se v takovém případě vydává do jídlonosičů a jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí v čase 11.25 - 11.40 hod.
 4. Odhlášky ze stravování
 • Odhlášky ze stravování pro den následující se přijímají nejpozději do 14,00 hodin osobně nebo telefonicky na čísle – 736 483 068, 487 714 655
 • Na www. strava.cz nebo mobilních aplikacích
 • Prostřednictvím čipu na terminálu ve školní jídelně
 • Na webu školy
 • První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Ostatní obědy jsou rodiče povinni odhlásit.
 • Za neodhlášený oběd v době absence (nemoc, rekreace, apod.) je strávníkovi účtována plná nedotovaná cena (cena cizího strávníka)
 1. Čip

Čip obdrží strávník v kanceláři školní jídelny zdarma při přihlášení ke stravě a po zaplacení stravného. Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři školní jídelny. Při ukončení stravování je povinen čip vrátit. Při ztrátě čipu je za vydání nového čipu účtován poplatek 100,-Kč.

 1. Stav konta lze zjistit:
 • osobně - v kanceláři školní jídelny (v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodin, pro žáky vždy od 9,40 do 9,55 v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na základě telefonické domluvy)
 • e-mailem – jidelna@zslada.cz
 • internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny)
 1. Registrace služby
  • u vedoucí školní jídelny obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo.
  • uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.
  • můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
   • Potvrzení objednávky
   • Nedostatečná výše konta
   • Neodebraná strava
   • Měsíční přehled
  • Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
  • Heslo, e-mail i zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
 2. Objednání stravy
 • Od následujícího dne po registraci lze objednávat stravu na adrese www. strava.cz www.zslada.cz v sekci „Školní jídelna“
 • Zde zvolte v sekci „Strávník“ položku „Objednávání stravy“
 • Vyplňte a potvrďte položku „číslo zařízení“ (naše škola má číslo 0049)
 • V dalším dialogu zvolte „Přihlášení uživatele zařízení“.
 • Vyplňte a potvrďte položky „uživatel“ a „heslo“, které jste si zvolili při registraci.
 • Pro objednání stravy potvrďte položku „Objednání stravy“. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
 • Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky „Odeslat“.
 • Ze systému se odhlaste potvrzením položky „Odhlášení uživatele“.
 • Prostřednictvím čipu na terminálu ve školní jídelně
 1. Vyúčtování na konci školního roku bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
 • nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok (automatické řešení pro plátce složenkou)
 • převést zůstatek na vlastní konto,
 • převést zůstatek na konto sourozence,
 • vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.
 1. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna - V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně.
 2. Dotazy, připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.
 3. Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno!
 4. Kromě v textu uvedených práv a povinností platí ve školní jídelně školní řád.

Přílohou provozního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd, která je uložena u vedoucí školní jídelny.

19. srpna 2022

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy